شیوه ي انتقاد از همسر چگونه است؟

  نویسنده: مدیر سایت   تاریخ انتشار مطلب :
همسر

راه های  انتقاد از همسر:

١) زمان انتقاد :

زمانی انتقاد کنید که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.

٢) مکان انتقاد :

هیچگاه در جمع ، انتقاد ، نکنید.

٣) زبان انتقاد:

با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنید.

٤) انتقاد غیر مستقیم:

تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید.

٥) میزان انتقاد:

انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.

٦) گفتن خوبی ها در کنار عیب ها:

باید ، پیش و پس هر عیبی ، خوبی های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم.

٧) قالب انتقاد:

گاهی می توان در قالب یک نامه یا پیامک ، انتقاد کنید.

٨) نیت انتقاد:

انتقاد ، تنها و تنها باید برای اصلاح عیب همسر ، بیان شود.

٩) حفظ حریم خصوصی:

نباید انتقاد از یک فرد را به کسی دیگر به جز خود او گفت.

١٠) عیب جویی،ممنوع:

انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن و به دنبال عیبهای همسر گشتن ، نیست.

١١) زمینه سازی برای شنیدن و پذیرش انتقاد :

الف: یکی از موضوعات جلسات گفتگویتان را ، انتقاد ، قرار دهید.

ب: پیش از انتقاد از همسر ، از خودتان انتقاد کنید.

ج: سعی کنید خود به آنچه که از همسرتان می خواهید ، عمل کنید.

د: سخنان مقدماتی برای ورود به انتقاد ، خیلی مهم است.

زندگی شیرین

برچسب ها : ورزش، کوهنوردی، سلامتی
Tablighat